Gleacaíocht

*ACMHAINN NUA IONTACH*

 

Cártaí Scileanna Gleacaíochta

Is gné thábhachtach de shnáithe Gleacaíochta an churaclaim corpoideachais é an rolladh. Tá sraith cártaí scileanna forbartha ag Foireann Corpoideachais Bunscoile SFGM le tacú leat teagasc a dhéanamh go sábháilte i réimse teicnící rollta agus dul chun cinn sa ghleacaíocht ag gach leibhéal ranga.

  1. Rolladh Peann Luaidhe/Lomáin
  2. Rolladh Uibhe/Craptha
  3. Rolladh Méise/Droim Stuach
  4. Rolladh Scaradh Gabhail/Béirín
  5. Rolladh James Bond/Gualainne
  6. Rolladh Wonder Woman
  7. Rolladh chun tosaigh
  8. Rolladh ar gcúl (Cúlrolladh)

 

Cliceáil anseo nó ar an íomhá thuas chun an tsraith cártaí a íoslódáil. Tá tuilleadh acmhainní chun rolladh a theagasc ar fáil ag bun an leathanaigh seo.

Cliceáil anseo le freastal ar cheardlann gleacaíochta SFGM.

Cliceáil anseo le hiarratas a dhéanamh go dtiocfaidh Comhairleoir Corpoideachais chuig do scoil chun tacaíocht scoile gleacaíochta a éascú (Uaireanta Pháirc an Chrócaigh, oiliúint ar an bhfoireann uile, ceacht múnlaithe sa rang, FMS agus tacaíocht pleanála etc.)

 

 

 


 

Áirítear le snáithaonaid an churaclaim Gleacaíochta:

  • Luail
  • An ghleacaíocht a chiallú agus a léirthuiscint

 

Déanann snáithe na Gleacaíochta cur síos ar na gníomhaíochtaí luaile do gach leibhéal ranga, agus léiríonn sí conas is féidir luail a fhorbairt go seicheamhach. Dírítear ar ghníomhartha coirp mar léimneach, iompú, luascadh agus cothromú agus ar luailí coirp a rialú agus a riaradh i dtosca a éiríonn níos dúshlánaí de réir a chéile. Ba chóir go soláthródh na tascanna luaile deiseanna chun gnóthachtála do na leanaí go léir, ach na tascanna a bheith oiriúnach dá gcéimeanna forbartha.

Leagann an curaclam gleacaíochta béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le sábháilteacht nuair a bhíonn fearas á láimhsiú.

Tá gníomhaíochtaí sa churaclam gleacaíochta freisin a thagraíonn do theagasc sainscileanna e.g. tulrolladh, lámhsheasamh agus rothalchleas. Caithfear béim a chur ar chéim ullmhachta an linbh nuair a bhíonn gach gné den ghleacaíocht á pleanáil, ach baineann sé seo go speisialta le teagasc na sainscileanna. Chun go mbeidh an leanbh in ann iad seo a chomhall go rathúil, caithfidh sé/sí, bheith láidir ligthe agus a bheith in ann teannas a chruthú ar fud an choirp. Ba cheart don mhúinteoir gan na scileanna seo a mhúineadh go dtí go mbíonn an leanbh inniúil ar na réamh-chleachtaí.

 

Cé go leagtar amach sa Churaclam Corpoideachais a bhfuil i gceist leis na snáithaonaid uile i gcomhair Gleacaíochta san uile leibhéal ranga, taispeántar achoimre sa tábla thíos ar an dul chun cinn san uile leibhéal ranga.

Dul chun cinn sa Ghleacaíocht

 

Luail

 

Naíonáin

-   Na bunghníomhartha luaile seo a fhorbairt: rith, stopadh, léimneach, rolladh, dreapadh, meáchan a aistriú, cothromú, luascadh, casadh, iompú, agus baill dhifriúla choirp á n-úsáid chun spás a iniúchadh

-   Bogadh agus rolladh a chleachtadh

-   Feasacht coirp a fhorbairt trí éagsúlacht a chleachtadh iontu seo: treo, conairí, leibhéil, cruth, luas, etc...

-   Oibriú le chéile chun sraith a chruthú agus a chomhall

-   Labhairt faoin luail agus ceisteanna mar gheall uirthi a chur agus a fhreagairt.

-   Cumas chun an fearas a ardú, a iompar agus a shuí go sábháilte a fhorbairt.

 

 

Rang a haon agus rang a dó

Na bunghníomhartha luaile seo a fhorbairt: cothromú, rolladh, iompú, casadh, síneadh, dreapadh, aistriú meáchain (cineálacha éagsúla rollta)

-   Feasacht coirp trí luail (treo, leibhéil...)

-   Taisteal thar fhearas

-   Sraitheanna aonair agus sraitheanna beirte

-   Scileanna éirí agus tuirlingthe

-   Dea-theannas coirp agus dea-staidiúir

-   Cumas fearas a ardú, a shuí

 

Rang a trí agus rang a ceathair

-   Sraitheanna luaile, treo, conairí a athrú, etc.

-   Gníomhartha luaile agus taistil ar an urlár agus ar an bhfearas

-   Ceannseasamh agus lámhsheasamh

-   An rolladh ar aghaidh agus an rolladh ar gcúl (faoi rogha an mhúinteora)

-   Sraitheanna a tháirgeadh agus a chomhall

-   Dea-theannas coirp agus dea-staidiúir a shaothrú trí ghleacaíocht

-   Tuilleadh rialaithe a léiriú le linn preabadh, eitilte agus tuirlingt

-   Luail a bhreathnú, cur síos a dhéanamh uirthi, agus ceisteanna mar gheall uirthi a chur agus a fhreagairt

 

Rang a cúig agus rang a sé

-   Raon gníomhartha gleacaíochta a roghnú agus a nascadh d’fhonn taistil ar an urlár agus ar an bhfearas

Raon scileanna a chleachtadh agus a chomhall

-   Sraitheanna níos casta a tháirgeadh agus a chomhall, i dteannta páirtí, ar an urlár agus ag úsáid fearais

-   Preabadh, eitilt agus tuirlingt dea-rialaithe a léiriú

-   Grúp-shraitheanna a tháirgeadh

 

 

Tagairt den scoth iad cur chuige agus modhanna teagaisc le haghaidh Corpoideachais, a leagtar amach in Corpoideachas: Treoirlínte do Mhúinteoirí ar leathanaigh 42-100, do mhúinteoirí chun ceachtanna Gleacaíochta a eagrú.

Leagtar amach cur chuige téamach bunaithe ar theanga na gluaiseachta ar leathanaigh 74-75

Leagtar amach aonad oibre sa Ghleacaíocht ina sonraítear clár oibre deich seachtaine do naíonáin shinsearacha ar leathanaigh 78-79

Leagtar amach aonad oibre sa Ghleacaíocht ina sonraítear clár oibre ocht seachtaine do rang a trí agus do rang a ceathair ar leathanaigh 80-81

Leagtar amach aonad oibre sa Ghleacaíocht ina sonraítear clár oibre ceithre seachtaine do rang a cúig agus do rang a sé ar leathanaigh 82-83

Ina theannta sin, is acmhainn den scoth do mhúinteoirí iad ceachtanna an Tionscnaimh Spóirt i mBunscoileanna (PSSI) i dtaca le Gleacaíocht don uile leibhéal ranga. Tugtar breac-chuntas iontu ar chlár cuimsitheach oibre a oireann do gach ceacht ranga ar leith. Tá cur chuige agus modhanna teagaisc éagsúla san uile leibhéal ranga san áireamh iontu.

 

ACMHAINNÍ: