Daoine a chónaíonn agus a shaothraíonn i gceantar codarsnach in Éirinn

 ‘Soláthróidh imscrúduithe áitiúla pointe tagartha tábhachtach don leanbh lenar féidir leis/léi áiteanna eile a chur i gcóimheas agus i gcodarsnacht.’ TM Lch 64

In ‘Imshaolta Daonna’, forbraímid tuiscint ar áit agus ar spás trí na fo-aonaid seo a leanas a iniúchadh

 

  • Daoine agus pobail: daoine a chónaíonn agus a shaothraíonn sa cheantar
  • Gnéithe an imshaoil nádúrtha agus daoine: idirchaidreamh idir daoine agus gnéithe nádúrtha an cheantair
  • Lonnaíocht: Éagsúlacht an imshaoil thógtha – tithíocht, scoileanna, monarchana, etc.
  • Daoine i mbun oibre: gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa cheantar – feirmeoireacht, turasóireacht, seirbhísí
  • Iompar agus cumarsáid: bóithre, seirbhísí, fuinneamh, cumarsáid (Curaclam Tíreolaíochta, lgh 54-56)

 

 Idir Rang a Trí agus Rang a Sé, ní mór do gach rang tabhairt faoi na nithe seo a leanas:

  • Staidéar Áitiúil (staidéar ar an gCeantar Áitiúil faoi fho-aonaid an tsnáithaonaid) Cé gur roghnaigh múinteoirí fo-aonaid do gach rang, tá nasc nádúrtha idir na fo-aonaid seo agus ní dhéanfar iad go hiomlán ar leithligh ó chéile.
  • Staidéar ar cheantar codarsnach in Éirinn Ba chóir do mhúinteoirí sna ranganna seo suíomhanna a phleanáil agus a roghnú le chéile.  Ní mór na roghanna seo a thaifeadadh mar chuid de do phlean don scoil uile.

 

 

Áirítear leis an rannán seo

 Iniúchadh samplach chun áiteanna áitiúla agus áiteanna codarsnacha a fhiosrú. Cabhróidh an t-iniúchadh seo leat saintréithe do cheantair féin a aithint. Tabharfaidh an eangach seo treoir duit freisin maidir le saintréithe ceantar codarsnach, idir cheantair áitiúla agus cheantair níos faide anonn, a aithint. Is féidir an eangach seo a oiriúnú do do shuíomh féin.