Féinmheastóireacht Scoile (Iar-bhunscoil)

FÁILTE!

 

Fáilte chuig an rannán FÉINMHEASTÓIREACHTA SCOILE (Iar-bhunscoil) de shuíomh Idirlín SFGM. 

Leanann SFGM ag tacú le scoileanna dul i mbun an phróisis féinmheastóireachta scoile trí sheimineáir agus ceardlanna náisiúnta, imeachtaí forbartha gairmiúla leanúnaí áitiúla trí bhraislí scoile Ghréasán na nIonad Oideachais agus tacaíocht ar scoil.

Dá mba mhaith leat iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ghinearálta scoile, cliceáil anseo

Saincheapfar an tacaíocht sin chun freastal ar riachtanais do scoile agus comhaontófar é trí chomhrá agus trí chomhairliúcháin tosaigh leis an mbainistíocht shinsearach agus/nó le baill foirne.

 

 

Chun rochtain a éascú, cuimsíonn an rannán seo de shuíomh Idirlín SFGM na leathanaigh seo a leanas:

 

TÚS EOLAIS AR FHÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE – CÚRSA AR LÍNE

 
Tugann an cúrsa idirghníomhach ar líne seo tús eolais duit ar Fhéinmheastóireacht Scoile don Teagasc agus don Fhoghlaim. Trí shraith treoracha idirghníomhacha, déanfaidh tú iniúchadh ar an bpróiseas Féinmheastóireachta Scoile don teagasc agus don fhoghlaim agus tabharfar treoir idirghníomhach céim ar chéim duit ar conas an próiseas sé chéim a chur i bhfeidhm don teagasc agus don fhoghlaim. Lean an  nasc seo a leanas chun an cúrsa ar líne a rochtain TÚS EOLAIS AR FHÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE –  CÚRSA AR LÍNE
 
 

NA FORBAIRTÍ IS DÉANAÍ

Cuimsíonn an rannán seo den suíomh Idirlín maidir le Féinmheastóireacht Scoile Iar-bhunscoile faisnéis a bhaineann go sonrach le Féinmheastóireacht Scoile i ndáil leis na nithe seo a leanas: nuashonruithe ar gach leathanach Féinmheastóireachta Scoile, nuachtlitreacha Féinmheastóireachta Scoile, imeachtaí, etc.  Is féidir leat teacht ar an leathanach Nuachta ach cliceáil ar an bhfo-roghchlár Nuachta nó trí chliceáil anseo.

 
 

ACMHAINNÍ FÉINMHEASTÓIREACHTA SCOILE

 

 

Cuimsíonn an rannán seo den suíomh Idirlín maidir le Féinmheastóireacht Scoile Iar-bhunscoile acmhainní Féinmheastóireachta Scoile chun cabhrú le scoil an próiseas SÉ CHÉIM le haghaidh Féinmheastóireacht Scoile a chur i bhfeidhm.Is féidir teacht ar an leathanach Acmhainní Féinmheastóireachta Scoile ach cliceáil ar an bhfo-roghchlár Acmhainní Féinmheastóireachta Scoile nó, mar mhalairt air sin, trí chliceáil anseo.

 

 

ROINNT ACMHAINNÍ

 

 

Cuimsíonn an rannán seo den suíomh Idirlín maidir le Féinmheastóireacht Scoile Iar-bhunscoile saoráid lena gcuirtear ar chumas scoileanna acmhainní atá forbartha acu le haghaidh féinmheastóireacht scoile a uaslódáil agus, dá bhrí sin, a roinnt. Is féidir teacht ar an  bhfoleathanach Roinnt Acmhainní ach cliceáil ar an bhfo-roghchlár Roinnt Acmhainní nó, mar mhalairt air sin, trí chliceáil anseo.

 

 

ÁR SCÉAL

 

 

Cuimsíonn an rannán den suíomh Idirlín maidir le Féinmheastóireacht Scoile Iar-bhunscoile samplaí agus straitéisí cleachta ar dhóigheanna ar ghlac Iar-bhunscoileanna aonair páirt sa phróiseas Féinmheastóireachta laistigh de chomhthéacs an phobail scoile. Is féidir leat teacht ar an leathanach ‘Ár Scéal’ ach cliceáil ar an bhfo-roghchlár ‘Ár Scéal’ nó, mar mhalairt air sin, trí chliceáil anseo.

 

REACHTAÍOCHT, CIORCLÁIN AGUS TREOIRLÍNTE

 

Cuimsíonn an rannán seo den suíomh Idirlín maidir le Féinmheastóireacht Scoile Iar-bhunscoile Reachtaíocht, Ciorcláin agus Treoirlínte a chabhróidh le Boird Bainistíochta, le foireann Scoile agus leis an bpobal scoile leathan Féinmheastóireacht Scoile a chur i bhfeidhm. Is féidir teacht ar an leathanach  Reachtaíochta, Ciorclán agus Treoirlínte ach cliceáil ar an bhfo-roghchlár Reachtaíochta, Ciorclán agus Treoirlínte nó, mar mhalairt air sin, trí chliceáil anseo.

 

 

LÉITHEOIREACHT BHREISE

 

 

Cuimsíonn an rannán seo den suíomh Idirlín maidir le Féinmheastóireacht Scoile Iar-bhunscoile liosta léitheoireachta a mholtar chun cabhrú le scoileanna tuiscint níos fearr a ghnóthú ar Fhéinmheastóireacht Scoile in Éirinn agus in áiteanna eile. Is féidir leat teacht ar an leathanach Léitheoireachta a Mholtar ach cliceáil ar an bhfo-roghchlár Léitheoireachta a Mholtar nó, mar mhalairt air sin, trí chliceáil anseo.

 
 

I gCOMHAIR TACAÍOCHT SCOIL-BHUNAITHE

 

Chun iarratas a dhéanamh ar thacaíocht scoile maidir le Féinmheastóireacht  Scoile lean an nasc seo a leanas http://www.pdst.ie/schoolsupport

 

 

TEAGMHÁLAITHE

 

Riarachán: Kathy Campbell,  
Ionad Oideachais Mhaigh Eo, 
Bóthar Chathair na Mart, 
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo 
 

Ríomhphost: kathycampbell@pdst.ie 
094 9020708