Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta

 

 

***NUA*** Seimineár OCG do mhúinteoirí bunscoile

 

Tá clár forbartha gairmiúla leanúnaí i gcomhar OCG díreach críochnaithe do 2018. De bharr éilimh, déanfar an clár seimineár arís in Aibreán/i mBealtaine 2019.

 

Díreofar sa seimineár lae seo ar ghnéithe íogaire den OCG a theagasc ó na Naíonáin Shinsearacha go dtí Rang a Sé, i gcomhthéacs Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte. Beidh an seimineár eispéireasach agus praiticiúil ina chur chuige.   

 

Cuirfear clúdach ionaid ar fáil do mhúinteoirí le freastal agus tá spásanna teoranta chuig beirt mhúinteoirí in aghaidh na scoile, agus sannfar iad don chéad duine a chláróidh. Cuir d’áit in áirithe anois ag www.pdst.ie/onlinebooking 

 

 

Lámhleabhar an Mhúinteora OCG 

 

(Cliceáil ar an íomhá nó an teideal thíos le híoslódáil)

Is féidir cóipeanna crua den acmhainn seo a cheannach ó Ionad Oideachais Laoise

Naíonáin Shóisearach & Shinsearacha Rang a hAon agus Rang a Dó Rang a Trí agus Rang a Ceathair Rang a Cúig agus Rang a Sé
Leagan Gaeilge

Oideachas Caidrimh & Gnéasachta

Naíonáin Shóisearacha & Naíonáin Shinsearacha 

Oideachas Caidrimh & Gnéasachta

Rang 1 & Rang 2

Oideachas Caidrimh & Gnéasachta

Rang 3 & Rang 4

Oideachas Caidrimh & Gnéasachta

Rang 5 & Rang 6

 

 

 

OCG – Acmhainní Teagaisc

(Cliceáil ar an íomhá le híoslódáil)

 

*Nuashonraithe* OCG – Treoir Bheartais 2018

 

*Nuashonraithe* Treoir maidir le Téarmaí Anatamaíocha Making the Links and Beyond (Athbhreithnithe 2017)

Acmhainní teagaisc do rang a cúig agus do rang a sé

Imlíne an Choirp Bhaininn Imlíne an chórais atáirgthe bhaininn
Imlíne an Choirp Fhirinn Imlíne an chórais atáirgthe fhirinn

 

OCG – Acmhainní Teagaisc NUA

Cliceáil ar na naisc thíos chun iad a íoslódáil)

Talking to your young child about relationships, sexuality and growing up

 

Ag labhairt le do pháiste óg faoi chaidrimh, gnéasacht agus fás aníos

Tom's Flower Power

(Béarla)

Bláth Chumhachtach Thomáis

(Leabhar agus Treoirlínte le chéile)

 

Acmhainn Nua ag gabháil le Seimineáir OCG
Cluiche Sórtála Caithreachais – Rang a Trí agus Rang a Ceathair  Cluiche Sórtála Caithreachais – Rang a Cúig agus Rang a Sé

 

Acmhainní do scoláirí faoi mhíchumas foghlama
OCG do scoláirí faoi Mhíchumas Ginearálta Foghlama
Liosta Acmhainní OCG do scoláirí faoi Mhíchumas Éadrom Ginearálta Foghlama
Teimpléad difreála
Difreáil - Iontas na Beatha Nua - ceacht do rang 4
Iontas na Beatha Nua

 

Acmhainní maidir le Gnéaschlaonadh
Treoirlínte maidir le Meas Teaghlaigh Dhifriúla, an Grá Céanna A bheith LADT ar Scoil 
Gnéaschlaonadh – Comhairle ón DES do Bhunscoileanna  
Smaointe do cheacht – Teaghlaigh Dhifriúla, an Grá Céanna

Táimid ar fad Páirteach

Acmhainn a úsáideann leabhair phictiúir chun an éagsúlacht agus na cúlraí leathana leanaí agus teaghlach inár bpobail scoile a áireamh

Gach duine le chéile (All Together Now) 

Clár Feasachta Oideachasúil ar Bhulaíocht Homafóbach agus Thrasfóbach i mBunscoileanna. 

 

 

Tacaíochtaí do Scoileanna i ndáil le Gnéaschlaonadh

TENI

Líonra na hÉireann um Chomhionannas Trasinscne

http://www.teni.ie/

BELONGTO

Ag tacú le Daoine Óga Leispiacha, Aeracha, Déghnéasacha agus Trasinscneacha in Éirinn

www.belongto.org/

INTO

Grúpa LGBT INTO Múinteoirí 

www.into.ie/lgbt/

 

 

Acmhainní chun Labhairt le Tuismitheoirí/Caomhnóirí

OCG – Ag dul ar aghaidh le chéile: réamhrá do thuismitheoirí

Leagan Gaeilge - Ag dul ar aghaidh le chéile

Litir Shamplach chuig Tuismitheoirí
Láithreoireacht do ghrúpaí tuismitheoirí
Bileog faisnéise do thuismitheoirí
You can talk to me  (DVD do thuismitheoirí) – atá ar fáil saor in aisce ó  www.crisispregnancy.ie

Busy Bodies  – leabhrán do thuismitheoirí agus do dhaltaí

Leagan Gaeilge - Aistear na nÓg

Treoirlínte Polasaí