Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta

Tá ceardlanna OCG do mhúinteoirí bunscoile ar siúl ar fud na tíre sna seachtainí romhainn

Reáchtálfar an tsraith dhá cheardlann seo thar dhá thráthnóna; is gá go bhfreastalódh an múinteoir céanna ar an dá thráthnóna.   Díreofar sna ceardlanna go príomha ar ghnéithe um oideachas gnéis den OCG a theagasc ó na Naíonáin Shinsearacha go dtí Rang a Sé, i gcomhthéacs Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte.  Beidh na ceardlanna eispéireasach agus praiticiúil ina gcur chuige. Cuir áit in áirithe trí d’Ionad Oideachais Áitiúil.     

 

 

 

Lámhleabhar an Mhúinteora OCG 

 

(Cliceáil ar an íomhá le híoslódáil)

Is féidir cóipeanna crua den acmhainn seo a cheannach ó Ionad Oideachais Laoise

Naíonáin Shóisearach & Shinsearacha Rang a hAon agus Rang a Dó Rang a Trí agus Rang a Ceathair Rang a Cúig agus Rang a Sé

 

 

 

OCG – Acmhainní Teagaisc

(Cliceáil ar an íomhá le híoslódáil)

 

OCG – Treoir Bheartais

 

Treoir maidir le Téarmaí Anatamaíocha Making the Links

Acmhainní teagaisc do rang a cúig agus do rang a sé

Imlíne an Choirp Bhaininn Imlíne an chórais atáirgthe bhaininn
Imlíne an Choirp Fhirinn Imlíne an chórais atáirgthe fhirinn

 

 

Acmhainní do scoláirí faoi mhíchumas foghlama
OCG do scoláirí faoi Mhíchumas Ginearálta Foghlama
Liosta Acmhainní OCG do scoláirí faoi Mhíchumas Éadrom Ginearálta Foghlama
Teimpléad difreála
Difreáil - Iontas na Beatha Nua - ceacht do rang 4
Iontas na Beatha Nua

 

Acmhainní maidir le Gnéaschlaonadh
Treoirlínte maidir le Meas Teaghlaigh Dhifriúla, an Grá Céanna A bheith LADT ar Scoil 
Gnéaschlaonadh – Comhairle do Bhunscoileanna 
Smaointe do cheacht – Teaghlaigh Dhifriúla, an Grá Céanna

Táimid ar fad Páirteach

Acmhainn a úsáideann leabhair phictiúir chun an éagsúlacht agus na cúlraí leathana leanaí agus teaghlach inár bpobail scoile a áireamh

Gach duine le chéile (All Together Now) 

Clár Feasachta Oideachasúil ar Bhulaíocht Homafóbach agus Thrasfóbach i mBunscoileanna. 

 

 

Tacaíochtaí do Scoileanna i ndáil le Gnéaschlaonadh

TENI

Líonra na hÉireann um Chomhionannas Trasinscne

http://www.teni.ie/

BELONGTO

Ag tacú le Daoine Óga Leispiacha, Aeracha, Déghnéasacha agus Trasinscneacha in Éirinn

www.belongto.org/

INTO

Grúpa LGBT INTO Múinteoirí 

www.into.ie/lgbt/

 

 

Acmhainní chun Labhairt le Tuismitheoirí/Caomhnóirí
OCG – Ag dul ar aghaidh le chéile: réamhrá do thuismitheoirí
Litir Shamplach chuig Tuismitheoirí
Láithreoireacht do ghrúpaí tuismitheoirí
Bileog faisnéise do thuismitheoirí
You can talk to me  (DVD do thuismitheoirí) – atá ar fáil saor in aisce ó  www.crisispregnancy.ie
Busy Bodies  – leabhrán do thuismitheoirí agus do dhaltaí