Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta

Page Content Category: 

Chruthaigh an tseirbhís tacaíochta  OCG suíomh Idirlín a bhí deartha go sonrach chun tacú le múinteoirí bunscoile agus le scoileanna an chuid dhílis sin den churaclam OSPS a chur i bhfeidhm. Is é a bhí ar an suíomh Idirlín sin ná ábhair a ceapadh chun tacaíocht a thabhairt do scoileanna ó thaobh forbairt beartais de, mar aon le hábhair a chabhródh le múinteoirí an curaclam a chur i bhfeidhm. Cé gur aistríodh na hacmhainní sin go léir chuig ár suíomh féin ó shin i leith, is as obair na seirbhíse tacaíochta OCG a thagann siad.

 

Lámhleabhar an Mhúinteora OCG 

 

(Cliceáil ar an íomhá le híoslódáil)

Naíonáin Shóisearach & Shinsearacha Rang a hAon agus Rang a Dó Rang a Trí agus Rang a Ceathair Rang a Cúig agus Rang a Sé

 

 

 

OCG – Acmhainní Teagaisc
Paca Acmhainní chun OCG a Theagasc
Liosta acmhainní OCG do Bhunscoileanna
Treoirlínte teanga le haghaidh na ngnéithe leochaileacha de OCG
Acmhainní teagaisc do rang a cúig agus do rang a sé
Imlíne an Choirp Bhaininn Imlíne an chórais atáirgthe bhaininn
Imlíne an Choirp Fhirinn Imlíne an chórais atáirgthe fhirinn

 

 

Acmhainní do dhaltaí faoi mhíchumas foghlama
OCG do dhaltaí faoi Mhíchumas Ginearálta Foghlama
Liosta Acmhainní OCG do dhaltaí faoi Mhíchumas Éadrom Ginearálta Foghlama
Teimpléad difreála
Difreáil - Iontas na Beatha Nua - ceacht do rang 4
Iontas na Beatha Nua

 

 

Acmhainní Pleanála agus Beartais
OCG – Treoirlínte beartais Treoirlínte maidir le OSPS a mhúineadh do leanaí faoi Mhíchumas Ginearálta Foghlama Féinmheastóireacht Scoile ar Ábhair Thacaíochta OSPS Liosta Acmhainní OSPS
 
Treoirlínte maidir le Gnéaschlaonadh
Treoirlínte maidir le Meas Póstaer: Teaghlaigh Dhifriúla, an Grá Céanna Teaghlaigh Dhifriúla - Ceachtanna ón Leabhar Pictiúr A bheith LADT ar Scoil

 

 

Acmhainní chun Labhairt le Tuismitheoirí/Caomhnóirí
OCG – Ag dul ar aghaidh le chéile: réamhrá do thuismitheoirí
Litir Shamplach chuig Tuismitheoirí
Láithreoireacht do ghrúpaí tuismitheoirí
Bileog faisnéise do thuismitheoirí
You can talk to me  (DVD do thuismitheoirí) – atá ar fáil saor in aisce ó  www.crisispregnancy.ie
Busy Bodies  – leabhrán do thuismitheoirí agus do dhaltaí