Drámaíocht

Is próiseas cruthaitheach í drámaíocht oideachasúil, mar a thuigtear sa churaclam í, a thugann raon leathan d’eispéiris foghlama luachmhara do leanaí. Tá sí gan ullmhú ó nádúr, agus cuimsíonn sí gach gné de phearsantacht an linbh, idir spioradálta, mhorálta, mhothúchánach, intleachtúil agus fhisiceach. Trí scéal faoi charachtair a chur i láthair i dtosca ar leith, ag am áirithe agus i suíomh éigin ar leith, is féidir le leanaí coimhlintí, saincheisteanna, iarmhairtí, dearcthaí, mothúcháin, ábhair imní agus cúraimí atá tábhachtach do thuiscint an fhíorshaoil a iniúchadh.          

 

Dearadh na “cártaí sracfhéachana” curaclaim seo chun forbhreathnú aon leathanaigh a thabhairt ar na cuspóirí ábhair i ngach snáithaonad do gach leibhéal ranga. Níl sé i gceist go nglacfaidh na cártaí sracfhéachana seo áit na gcáipéisí curaclaim, ach ceapadh iad chun léargas láithreach a thabhairt ar an dóigh a bhforbraítear coincheapa ar leith idir rang na naíonán agus rang a sé.

 

Cliceáil anseo chun amharc ar Churaclam na Drámaíochta ‘ar sracfhéachaint’

 

Réamhrá Churaclam na Bunscoile

 Cuirtear an t-ábhar Drámaíochta i láthair i snáithe amháin ag gach leibhéal:

 

Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d’fhonn tuiscint a chothú

 

Laistigh den snáithe, cuirtear mionghnéithe an ábhair i láthair i dtrí shnáithaonad a dhéanann cur síos ar ghnéithe d’iniúchadh na drámaíochta, d’eispéireas agus de ghníomhaíocht.

 

Is iad na snáithaonaid:

 

  • Iniúchadh agus déanamh drámaíochta
  • Léirsmaoineamh ar dhrámaíocht
  • Comhoibriú agus cumarsáid i ndéanamh drámaíochta

 

Is  prionsabal  bunúsach de chuid  an  churaclaim   gur  chóir  don  tuiscint  agus  don eolas atá ag leanaí cheana féin a bheith mar bhonn don fhoghlaim nua. Dearadh an curaclam chun cur chuige breisíoch a leanúint i leith teagaisc agus foghlama trí chastacht na gcoincheap a mhéadú de réir mar a théann an leanbh ar aghaidh tríd an mbunscoil. Leanann na cuspóirí ábhair a leagtar amach i ngach ceann de na snáithaonaid dul chun cinn bíseach de réir mar a théann an curaclam ar aghaidh ó rang na naíonán go dtí rang a sé.