Ábhair an Churaclaim

Page Content Category: 

 

 

Leagtar amach i gCuraclam na Bunscoile (1999) ábhair fhoghlaim leanaí – céard agus cén chaoi i dtaobh foghlaim leanaí – don chéad ocht mbliana sa scoil, ó na naíonáin shóisearacha go dtí rang a sé. Tá sé mar aidhm ag an gcuraclam:

 

 • cumas gach linbh a fhorbairt a mhéad agus is féidir
 • grá don fhoghlaim a spreagadh
 • cuidiú le leanaí chun scileanna a fhorbairt a úsáidfidh siad ar feadh a saoil.

 

Cuirtear an curaclam i láthair i seacht réimse, a bhfuil cuid díobh foroinnte ina n-ábhair. Seo a leanas iad:

 

 1. Teanga: Gaeilge agus Béarla
 2. Matamaitic
 3. Oideachas sóisialta, comhshaoil agus eolaíochta (OSIE): stair, tíreolaíocht agus eolaíocht
 4. Oideachas ealaíon: na hamharcealaíona, ceol agus drámaíocht
 5. Corpoideachas
 6. Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)
 7. Tá oideachas reiligiúnach nó eiticiúil mar fhreagracht ar na comhlachtaí caomhnóireachta scoile éagsúla.
 8.  

 Curaclam na Bunscoile: Tugtar tuilleadh faisnéise  sa réamhrá.  Feic www.curriculumonline.ie

 

Cliceáil ar cheann ar bith de na réimsí curaclaim seo chun na hacmhainní cearta a fháil do gach réimse Curaclaim