Cosaint Leanaí

Tús Áite do Leanaí 2017 - leagan *Nua* 

 

Sheol an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Katherine Zappone T.D. Tús Áite do Leanaí 2017 an 2 Deireadh Fómhair 2017. Tagann an cháipéis seo in ionad Tús Áite do Leanaí 2011 ón 11 Nollaig 2017 ar aghaidh, i ndiaidh thosach fheidhme iomlán an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015. 

 

Foilsiú an leagain nua de "Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017" - Ciorclán 0081/2017

De réir Chiorclán 0081/2017, ceadaítear scoileanna a dhúnadh ar dhá leathlá éagsúla le linn scoilbhliain 2017/18 chun am a thabhairt don scoil mar phobal dul i ngleic leis na nósanna imeachta athbhreithnithe agus chun rochtain a fháil ar an tacaíocht atá ar fáil. Tá tacaíocht ar fáil mar seo a leanas: 

SFGM

Tacaíocht 

Féadfaidh scoileanna dul i gcomhairle leis an acmhainn SFGM tiomanta mar threoir agus iad ag dul tríd an leagan athbhreithnithe de Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017 de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna (táthar ag súil go mbeidh sé ar fáil go luath i mí Feabhra 2018). Cliceáil ar an nasc thíos chun rochtain a fháil ar an acmhainn seo a luaithe is a bheidh sí ar fáil. 

TUSLA

Féadfaidh scoileanna páirt a ghlacadh i gclár uilíoch ríomhfhoghlama 90-nóiméad a chuir Tusla le chéile atá ar fáil do scoileanna trí chliceáil ar an nasc thíos. Scríobhadh an clár seo le tacaíocht a thabhairt do phearsanra, beag beann ar ghairm bheatha, imní a bhaineann le leanaí a aithint agus an imní sin a thuairisciú mar is cuí.

 

 

Cliceáil na híomhánna thíos chun rochtain a fháil ar na tacaíochtaí ar líne:

 

 Tacaíochtaí breise:

  • Cuirfear seimineár lae, duine le duine ar siúl do Theagmhálaithe Ainmnithe/Duine Idirchaidrimh Ainmnithe agus le Leasteagmhálaithe Ainmnithe/Leas-Dhuine Idirchaidrimh Ainmnithe agus cuirfear tús leis in Ionaid Oideachais go luath sa bhliain 2018
  • Tacaíocht laistigh den scoil ó SFGM, ar iarratas. Moltar go mbainfidh scoileanna leas as na hacmhainní thuasluaite sula ndéanfar iarratas ar thacaíocht scoile. 

 

Cliceáil na híomhánna thíos chun rochtain a fháil ar na cáipéisí
Tús Áite do Leanaí 2017 Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí 2017 Ciorclán 0081.2017

 

 

 

Acmhainní um Chosaint Leanaí 

 

Déantar iniúchadh ar shaincheisteanna um Chosaint Leanaí sa bhunscoil i dtionscnaimh éagsúla. Is féidir rochtain a fháil ar an gClár Bí Sábháilte, ar Acmhainní don Mhúinteoir, ar ábhar a thacaíonn le hOideachas Caidrimh agus Gnéasachta agus ar an suíomh gréasáin Webwise thíos. 

 

An Clár Bí Sábháilte (Athbhreithnithe)

Webwise

Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta