Ceannaireacht (Bunscoil)

Fáilte

 

 

Cuireann Foireann Ceannaireacht Scoile (Bunscoile) an tSFGM deiseanna foghlama gairmiúla ar fáil do cheannairí scoile. Inár ról ag tacú le ceannairí scoile i mbunscoileanna in Éirinn cuireann muid na cláir seo a leanas ar fáil:

 

Misneach

Is clár ionduchtaithe é Misneach i gcomhair príomhoidí nua-cheaptha agus é deartha chun tacú le príomhoidí agus príomhoidí gníomhaithe ceannaireacht éifeachtach a thabhairt dá scoileanna le linn an chéad dhá bhliain dóibh sa ról. Cumasaíonn Misneach príomhoidí chun bhéim a chur ar an ról lárnach atá acu ceannaireacht a thabhairt ar fhoghlaim sa scoil faoi réimsí sonraithe an Chreata Cáilíochta Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016

Tánaiste

Is cúrsa samhraidh (EPV) é Tánaiste atá deartha chun tacú le príomhoidí tánaisteacha agus príomhoidí tánaisteacha gníomhaithe chun ceannaireacht éifeachtach a thabhairt dá scoileanna. Scrúdaítear factóirí a bhfuil tionchar acu ar chultúr foghlama na scoile ag baint úsáide as Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 agus próiséas na féinmheastóireachta.

Forbairt

Is clár do cheannairí scoile a bhfuil taithí acu é Forbairt ina bhforbraítear acmhainn na ceannaireachta. Díritear ar na scileanna agus an t-eolas ceannaireachta a bhfuil gá leo chun freagairt do thosaíochtaí aitheanta, iad a aithint agus a fhorbairt. Tá gné na ceannaireacht dáilte atá lárnach sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachais (ROS) bunaithe ar an ngaol idir phríomhoide agus príomhoide tánaisteacha agus iad ag obair mar fhoireann. Sna Pobail Fhoghlaim Ghíomhaíochta tógtar cnuasacha idir scoileanna, gné lárnach eile den Phlean Gníomhaíochta.

Clár Ceannaireachta Láir

Áirítear sa Chlár Ceannaireachta Láir sraith ceardlann fhorbairt na ceannaireachta atá curtha ar fáil i gcomhair Ceannaireacht Láir bunscoile agus iar-bhunscoile (Príomhoidí Cúnta 1 agus Príomhoidí Cúnta 2)

Meitheal

Is clár forbairt ceannaireacht páirtí-treoraithe é Meitheal a fhreagraíonn do riachtanais aonair ghairmiúla príomhoidí a bhfuil taithí acu. Baintear úsáid as na scileanna agus na modhanna a ghabhann le cóitseáil le linn na seisiún. Oibríonn éascaitheoir cumasach go comhoibríoch le grúpa beag (4 – 6 rannpháirtí) ag úsáid modh forbraíochta chun scileanna ceannaireacht a neartú agus chun athmhachnamh criticúil a chur chun cinn.

Seimineáir Lae

Oscailte do ‘chuile príomhoide, déantar plé ag na seimineáir se ar cheisteanna reatha ceannaireachta agus bainistíochta. Deartar na seimineáir chun riachtanais an Phlean Gníomhaíochta don Oideachais agus riachtanais ceannaireachta atá ag teacht chun cinn sa chomhthéacs náisiúnta a chomhlíonadh.

 

Úsáideann an fhoireann ceannaireachta den SFGM Réimse na Ceannaireachta agus na Bainistíochta ó Ag Breathnú ar an Scoil Againne (2016) chun meastóireacht a dhéanamh ar na tacaí agus na heispéiris chuí atá ag teastáil chun tacar sainscileanna ceannairí scoile a chur chun cinn. Éascaíonnn an creat seo machnamh gairmiúil agus beidh sí mar bhunús na forbartha gairmiúil sa todhchaí.

 

 

 

Chomh maith le sin bunaítear ár gcláir ar chúig bhunphriosbal na ceannaireachta a forbraíodh ag ceannairí scoile Éireannacha i 2005:

 

 

 

Tacaíocht Phearsanta Bhreise:

Cuireann ár bhfoireann ceannaireachta sainthacaíocht phearsanta ar fáil nuair a thagann dúshláin cheannaireachta aníos sa chomhthéacs scoil nó sna réimsí a bhaineann le forbairt foirne nó le ceisteanna inniúlachta. Tá fáil ar chúnamh freisin chun pleanáil forbartha scoile a chur chun cinn, le béim ar na polasaithe eagraíochta.

Guíonn Foireann Ceannaireachta an SFGM gach rath ort i do chuid oibre agus muid ag súil le bualadh leat ar cheann d’ár gcláir amach anseo.