GCAT – Gairmchlár na hArdteistiméireachta

Fáilte!


 

Clár de chuid Shraith Shinsearach na Roinne Oideachais agus Scileanna is ea an GCAT atá leagtha amach chun diminsean maith gairmiúil a chur san Ardteistiméireacht (bhunaithe). Comhdhlúthaíonn an clár seo buanna an staidéir acadúil le fócas nua dinimiciúil ar an bhfoghlaim fhéindírithe, ar an bhfiontraíocht, ar obair agus ar an bpobal. Tá deis uathúil ag daoine óga a thugann faoin GCAT a scileanna idirphearsanta, gairmiúla agus teicneolaíochta a fhorbairt. Tá na scileanna sin chomh hábhartha céanna maidir le riachtanais na ndaoine siúd atá ag ullmhú don bhreisoideachas, atá ag lorg fostaíochta nó atá ag pleanáil tús a chur lena ngnó féin amach anseo. 


Acmhainní GCAT 

 

Acmhainní GCAT


 

Príomhdhátaí GCAT

Is é Dé Céadaoin, an 6 Márta 2019 an dáta críochnaithe do phunann GCAT agus beidh an scrúdú scríofa ar siúl Dé Céadaoin, an 1 Bealtaine 2019.

 

Ciorclán Choimisiún na Scrúduithe Stáit S09/19

Socruithe nua chun Nascmhodúil GCAT a chur isteach, Punann d’Obair Chúrsa, i gcomhair 2019 


 

Clárú le haghaidh Nuashonruithe – Múinteoirí GCAT   

 

Cláraigh do chuid sonraí le GCAT SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit, comhlánaigh an fhoirm seo

 


Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)

Ceardlann um Léargas Ginearálta ar GCAT

 

Tá an cheardlann seo dírithe ar Chomhordaitheoirí NUA agus ar Mhúinteoirí nua don GCAT.

 

 

Fiosrófar sa cheardlann

  • léargas ginearálta ar GCAT
  • breac-chuntas ar shiollabas na Nascmhodúl
  • fiosrú ar Acmhainní/Suíomh gréasáin GCAT

 

Clárú:  Chun d’áit ag an gceardlann a chur in áirithe téigh chuig  http://pdst.ie/onlinebooking

Mar gheall go bhfuil teorainn le háiteanna, cuir d’áit in áirithe go luath ionas nach mbeidh díomá ort

  

 


Scarbhileog Anailíse Ábhair

 

Cliceáil anseo chun cóip den bhileog anailíse 2018 ar ábhar a íoslódáil le haghaidh Nascmhodúl

 

 

 

Ceardlanna maidir le Cás-Staidéir GCAT Aibreán 2018

 

 


 

Líon isteach an fhoirm iarratais má tá tú ag smaoineamh faoi Ghairmchlár na hArdteistiméireachta a thabhairt isteach i do scoil.


 

 

 

Teimpléad Pleanála do Chomhordaitheoirí/Mhúinteoirí

 

 

Cliceáil anseo chun cóip den cháipéis seo a íoslódáil

Is dréacht-teimpléad pleanála é seo chun cabhrú leat d’acmhainní a choinneáil le chéile, agus is féidir acmhainní a chur in eagar, a bhaint agus a chur leis.

 

Ceisteanna Coitianta
 
 
Cliceáil anseo chun cóip den cháipéis seo a íoslódáil

 

Cás-Staidéir roimhe seo

 

 

Cliceáil anseo chun cóip den leabhrán seo a íoslódáil


Comórtas Scileanna Gairme

 

Cliceáil anseo chun teacht ar fhaisnéis maidir le comórtas scileanna gairme careersportal.ie

 

Nua – Cluichí GCAT

Cliceáil ar na naisc thíos chun rochtain a fháil ar roinnt cluichí atá bunaithe ar GCAT

 

CV agus Plean Gníomhaíochta

 

Imscrúdú Gairme agus Tuairisc Achomair

 

Taithí Oibre agus Agallamh Taifeadta

 

Tuairisc Fiontraíochta agus Tuairisc ar m’Áit Féin

 

Conas do chluichí féin a chruthú


Coimisiún na Scrúduithe Stáit 2018 - Torthaí GCAT

 

Tá an líon scoláirí a bhí ag gabháil don ábhar le cúig bliana anuas, mar aon leis na marcanna a bronnadh, le fáil sa tábla seo a leanas:

 

Bliain

Pas le Gradam

Tuillteanas

Pas

Níor éirigh leo

Iomlán

2013

1,707

7,622

5,117

1,233

15,679

2014

1,730

7,538

4,750

1,256

15,274

2015

1,620

8,326

4,148

830

14,924

2016

1,870

7,454

4,291

1,022

14,637

2017

1,542

7,793 3,942 748 14,025
2018 1,561 6,929 3,935 943 13,638

 


Scála Pointí NUA na Lár-Oifige Iontrála

 

Gráid nua GCAT

   
Pas le Gradam A4  
Tuillteanas A6 G2
Pas   G4

 

Scála Pointí NUA na Lár-Oifige IontrálaINUO

 

Léargas ginearálta ar GCAT

 

Cliceáil anseo chun cóip den láithreoireacht seo a íoslódáil

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin GCAT, cliceáil anseo

 

Láithreoireacht Ceardlainne Athnuachana

 

Cliceáil anseo chun cóip den láithreoireacht seo a íoslódáil
 
GCAT a Theagasc
Cliceáil anseo chun cóip den láithreoireacht seo a íoslódáil

 

 

 


 

 

I GCOMHAIR TACAÍOCHT SCOILBHUNAITHE

 

Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair  GCATLean an nasc seo chuig ár bhfoirm iarratais ar líne ar thacaíocht scoilbhunaithe.  

 
I gCOMHAIR TUILLEADH TACAÍOCHTA

 

CareersPortal   Cliceáil  anseo.  Suíomh gréasáin  chun cabhrú le daltaí GCAT ina n-imscrúdú gairme agus ina n-ullmhúchán don socrúchán oibre.

 

Taithí Oibre  cliceáil  anseo. Más ar lorg socrúcháin oibre atá tú, déan iarratas ar an suíomh Idirlín thuas arna chur ar fáil ag CareersPortal.

 

Lámhleabhar Fiontraíochta:  Cliceáil anseo. Acmhainn fiontraíochta.

 

SONRAÍ TEAGMHÁLA SFGM

 

Riarthóir: Esther Herlihy,  Guthán:  +353 46 9078382, Facs: +353 46 9078385

Ríomhphost: business@pdst.ie