An tSraith Shóisearach – Eolaíocht

FÁILTE!


 

 

 Is féidir an tsonraíocht do chúrsa nua eolaíocht na sraithe sóisearaí a fháil anseo. Tá comhairliúchán maidir leis an gcáipéis seo ar oscailt anois. Cuir d’aiseolas ar an gcáipéis sin isteach anseo.

 

Nuacht

 

Lá Praiticiúil do Mhúinteoirí Bitheolaíochta Sinsearaí 

Beidh an t-imeacht seo ar siúl  Dé Sathairn, an 24 Eanáir 2015 in Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad. 

Tabharfaidh an lá seo deis duit na nithe seo a leanas a dhéanamh:

· Turgnaimh éigeantacha  agus turnaimh eile a iniúchadh ach cur chuige bunaithe ar fhiosrú a úsáid

· Rochtain a fháil ar lámhleabhar praiticiúil nua do dhaltaí ó SFGM a thabharfaidh spreagadh do dhaltaí smaoineamh go criticiúil faoi gach gné d’obair thurgnaimh

· Iniúchadh a dhéanamh  ar bhealaí chun eolas praiticiúil na ndaltaí a mheasúnú agus chun cabhrú le foghlaim na ndaltaí i gcomhair ceisteanna i roinn B

· Foghlaim faoi bhealaí malartacha is féidir ICT a úsáid chun obair phraiticiúil na ndaltaí a thaifeadadh 

· Smaointe a roinnt agus líonrú a dhéanamh le comhghleacaithe

Cláraigh don imeacht seo  roimh an 21 Nollaig  anseo. Tabharfar áiteanna de réir mar a iarrtar iad. 

 

SciFest

 

Bhí Babhta Ceannais Náisiúnta SciFest 2014 ar siúl in Ionad Comhdhála Marino an 7 Samhain. Comhghairdeas leis na 38 dalta go léir a ghlac páirt ann agus míle buíochas leis na moltóirí agus leis na múinteoirí go léir a thug tacaíocht do na daltaí. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin imeacht ach cliceáil ar an nasc thíos. Is féidir sonraí faoi achoimrí ar iontrálacha na ndaltaí sa bhabhta ceannais a aimsiú ach an  nasc seo a leanúint

Is féidir eagrán mhí na Samhna de SciFest Ezine a aimsiú ag an  nasc seo a leanas

 

 

 

Cláraigh:

 

 

Tá ár mbunachar sonraí á nuashonrú againn. Cláraigh do chuid sonraí anseo le Réimse Eolaíochta SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit

 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach – CPD
 

877

 

Tacaíonn Scientix  le comhar ar fud na hEorpa i measc múinteoirí STEM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic), le taighdeoirí oideachais, leis an lucht déanta beartas agus le gairmithe oideachais eile STEM. Déanann sé an comhar sin a chur chun cinn freisin. 

Is í SFGM an pointe teagmhála náisiúnta do Scientix in Éirinn. 

Féach ar a suíomh Idirlín,  scientix.ie  i gcomhair acmhainní, faisnéise agus deiseanna ceardlainne idirnáisiúnta ar  STEM.

 

AMGEN Teach 

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit freastal ar an tionscnamh Eorpach Amgen Teach.  Deis iontach í seo le páirt a ghlacadh i sraith ceardlanna forbartha gairmiúla do na hEolaíochtaí.  Tairgeann na ceardlanna sin uasoiliúint do mhúinteoirí i réimsí atá ar aon dul le forbairtí nua in oideachas Eolaíochta in Éirinn. 

 

Leathanach Faisnéise

 

Eagróidh SFGM trí cheardlann Amgen Teach in 2014-2015. 

 

 

I gCOMHAIR TACAÍOCHT SCOILBHUNAITHE

 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair eolaíochta: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne   Cuir ríomhphost chuig sciences@pdst.ie má bhíonn aon cheisteanna agat 

 

 

TUILLEADH TACAÍOCHTA

 

CUMANN EOL-OIDÍ NA hÉIREANN

Tugann Cumann Eol-Oidí na hÉireann (ISTA) tacaíocht do mhúinteoirí eolaíochta a mhúineann na heolaíochtaí uile trína ngréasán brainsí ar fud na tíre. Bíonn sonraí faoi imeachtaí le fáil ar a suíomh Idirlín, www.ista.ie.

 

Tá Stephanie Leonard ina cathaoirleach ar an ISTA faoi láthair.

 

 

TEAGMHÁIL

 

Má theastaíonn aon chúnamh uait, cuir ríomhphost chugainn ag sciences@pdst.ie nó glaoigh ar 061 585064

Tig linn tacaíocht a thabhairt duit ar aon topaic a bhaineann le heolaíocht. Áirítear leis na réimsí tacaíochta:

 

  • Pleanáil ábhair Eolaíochta
  • Litearthacht agus Uimhearthacht in Eolaíocht
  • McF in eolaíocht
  • Eagrú saotharlainne, stóráil ceimiceán agus sábháilteacht
  • Obair Chúrsa B

Is féidir é seo a dhéanamh trí chuairt scoile le cuidiú le múinteoirí eolaíochta nó leis an roinn eolaíochta.

Tig linn chomh maith tacaíocht a thabhairt trí ríomhphost nó ar an nguthán. Déan teagmháil linn am ar bith.

 

Áirítear le roinnt d’aidhmeanna ár seirbhíse:

 

  • foghlaim agus iniúchadh atá dírithe ar na daltaí a chur chun cinn
  • cuidiú le múinteoirí oibriú le chéile go héifeachtúil ar scoil
  • cuidiú le speisialtóirí neamhábhair
  • cuidiú le múinteoirí ICT a chomhtháthú i dteagasc agus i bhfoghlaim eolaíochta