Fisic

Page Content Category: 

Fáilte chuig suíomh Idirlín Fhisic na hArdteistiméireachta

Cláraigh: Cláraigh do chuid sonraí anseo le Réimse Eolaíochta SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit

 

Intéirneacht CRANN: Tá deis intéirneachta ann faoi láthair do mhúinteoir meánscoile le roinnt ama a chaitheamh in CRANN, le tuilleadh a fhoghlaim faoi naineolaíocht agus le cuidiú le forbairt ábhar breise don tsraith modúil ‘Nana i mo Shaol’; ag díriú ar choincheap na tógála nana-ábhair agus na bealaí éagsúla ar féidir é seo a bhaint amach a fhiosrú.

Intéirneacht íoctha atá anseo, a mhairfidh coicís, ina mbeidh rochtain ag múinteoirí ar thaighdeoirí saineolacha in CRANN, ina gcaithfidh siad roinnt ama ina saotharlanna, ina bhféachfaidh siad ar leictreonmhicreascóip cheannródaíocha agus ina n-oibreoidh siad le foireann Oideachais agus For-rochtana CRANN chun ábhair a fhorbairt. Seolfar na ceachtanna críochnaithe i bhfómhar 2013 agus beidh deis ag múinteoirí páirt a ghlacadh sna hagallaimh phreasa agus i gcúrsaí poiblíochta uair is féidir.

Má tá suim agat oibriú leo nó é a phlé go neamhfhoirmiúil, déan teagmháil le hÉilis McGrath, Foireann Oideachais agus For-rochtana, guthán: 01-8964621 nó cuir ríomhphost chuig eilis.mcgrath@tcd.ie.

Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas 5 pm, Dé Luain, an 8 Iúil
www.crann.tcd.

[[wysiwyg_imageupload:682:]]

 CUMANN EOL-OIDÍ NA hÉIREANN

 

Tugann Cumann Eol-Oidí na hÉireann (ISTA) tacaíocht do mhúinteoirí eolaíochta a mhúineann na heolaíochtaí uile trína ngréasán brainsí ar fud na tíre. Bíonn sonraí faoi imeachtaí le fáil ar a suíomh Idirlín, www.ista.ie.

Tá Mary Mullaghy ina cathaoirleach ar ISTA faoi láthair.

 

 

Léigh an t-eagrán is déanaí den SciFest Ezine

[[wysiwyg_imageupload:725:]]

 Cliceáil anseo chun an SciFest Ezine a léamh

 

 

Imeacht: Cúrsa Eolaíochta ó Fhiosrú, Meitheamh agus Lúnasa 2013

Beidh Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le CASTeL ag reáchtáil sraith ceardlann dhá lá i mí an Mheithimh agus i mí Lúnasa. Díreoidh na ceardlanna seo do mhúinteoirí ar theagasc agus ar fhoghlaim na heolaíochta, go háirithe ceimic agus bitheolaíocht, trí chur chuige fiosrúcháin. Oirfidh an t-ábhar agus na hacmhainní a roinnfear d’Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí. Níl ach méid áirithe spásanna ann agus, dá bhrí sin, moltar clárú go luath. Seol sonraí i ríomhphost chuig castel@dcu.ie, nó cuir facs chuig 01-7005384. Má bhíonn ceist ar bith agat, déan teagmháil linn ar 01-7005276.

Tá tuilleadh sonraí faoin gcúrsa seo ar fáil anseo

 

LEABHRÁN FOIRMLÍ AGUS TÁBLAÍ LENA ÚSÁID SNA SCRÚDUITHE STÁIT

Foilsíodh Táblaí Matamaitice nuashonraithe nua dar teideal Foirmlí agus Táblaí. Tá an leabhrán dátheangach agus tá sé ar fáil ón Oifig Dhíolta Foilseachán Rialtais, Teach Sun Alliance, Sráid Theach Laighean, Baile Átha Cliath 2 (Guthán: 01 6476834), nó ó aon díoltóir leabhar, ISBN 9781406422832.

Úsáidfear é i scrúduithe ó 2010 ar aghaidh, agus ní chuirfear an seanleabhrán Táblaí Matamaitice ar fáil a thuilleadh. Cuirfear an t-athrú seo ar na scrúdpháipéir i bhfeidhm ó 2011 ar aghaidh.

Ó 2011 ar aghaidh, ní bheidh aon eolas atá le fáil sa leabhrán Foirmlí agus Táblaí le feiceáil ar na scrúdpháipéir (mar shampla, cothromóidí na gluaisne, sonraí atá ar fáil sa tábla peiriadach). 
Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach ar angcáipéis seo

 

Déan Teagmháil linn

Más rud é go dteastaíonn tacaíocht le haghaidh Fisice uait, déan teagmháil linn:

Ríomhphost: sciences@pdst.ie

Seoladh Poist an SFGM

Ionad Oideachais Luimnigh
Teach Marshal
Bóthar Thuar an Daill
Luimneach

Guthán: 061 585064      
Facs: 061 585065


Táimid fíorbhuíoch de na múinteoirí, na comhordaitheoirí, na héascaitheoirí áitiúla, na comhlaigh agus na comhairleoirí uile a chuir lenár gcuid acmhainní go léir ar shuíomh SFGM.