An tSraith Shóisearach – Staidéar Gnó

 


 

 

Acmhainní Curaclaim

 

 

 


Fáilte chuig rannóg na n ACMHAINNÍ CURACLAIM le haghaidh Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí. Chun rochtain a éascú, cuimsíonn an rannóg seo de shuíomh gréasáin SFGM roinnt foleathanach.

 

Tá curaclam an Staidéir Gnó comhdhéanta de cheithre phríomhthopaic.  Cliceáil ar thopaic thíos chun teacht ar ábhar don topaic sin.

 

Cuimsíonn roinnt topaicí leathanaigh fothopaice de réir shiollabas an Staidéir Gnó.

 

 
 

 

 

 

 
5. Acmhainní Gnó na Sraithe Sóisearaí – Scoil Ghleann Dá Locha Thoir

 


Cur chuige comhtháite gearr simplí i leith leabharchoimeád.Más mian leat an cháipéis seo a íoslódáil nó a phriontáil, cliceáil an nasc seo

Acmhainní Ginearálta Staidéar Gnó: 

Roinn an Ábhair – Acmhainní Pleanála
Teimpléid iad na cáipéisí uile thíos ba cheart a mhionathrú leis an gcás i ngach scoil aonair a léiriú.
Clár Ábhar An Roinn Gnó: Sonraí

Taifead ar Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach

Cruinnithe Roinn an Ábhair

Miontuairiscí Gnímh

 

Beartais Shamplacha
Riachtanais Speisialta Scoláirí nach Labhraíonn Béarla

Meantóireacht/Múinteoirí Nuacháilithe

Obair Baile Measúnú

Forbairt Ghairmiúil

Naisc Thraschuraclaim maidir le Gnó

Sláinte agus Sábháilteacht

 
Ábhar Curaclaim

Dréachtphlean Hipearnasctha Samplach do Staidéar Gnó: Acmhainn Chomhoibríoch

Anailís Ábhair
Cuntasaíocht Gnó

Eacnamaíocht

Staidéar Gnó Nascmhodúil GCAT

Anailís ar na Scrúduithe Stáit: Teimpléad 

Cigireachtaí Ábhair

Treoir maidir le Cigireacht Theagmhasach

Machnamh Múinteoirí

Seicliosta le haghaidh Féinmheastóireacht Múinteoirí