Seo Fúinn

CAD A DHÉANAIMID 

 

 

Is é an SFGM an tacaíocht aonair is mó sa tír a chuireann deiseanna foghlama gairmiúla ar fáil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile i réimse ábhar a bhaineann le hoideolaíocht, leis an gcuraclam agus le hoideachas. 

 

I measc thosaíochtaí na Roinne Oideachais sna blianta amach romhainn tá cur i bhfeidhm na dtograí chun Litearthacht agus Uimhearthacht a fheabhsú i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Áirítear i measc príomhthosaíochtaí eile ceannaireacht scoile, féinmheastóireacht scoile, measúnú, ICT don teagasc agus don fhoghlaim, cuimsiú, sláinte agus folláine agus ábhair agus cláir iar-bhunscoile. Bíonn na tosaíochtaí sin mar bhonn eolais d’obair SFGM agus cuirtear i ngnímh iad in obair fhoirne aonair ar fud na heagraíochta.

 

Is é ár misean tacú le múinteoirí mar chleachtóirí machnamhacha trí raon deiseanna agus tacaíochtaí forbartha gairmiúla a chumasaíonn foghlaim múinteoirí, le comhoibriú agus le cleachtas bunaithe ar fhianaise a chur ar fáil, agus béim á leagan ar na nithe seo:

 

  • curaclam agus oideolaíocht

  • modheolaíochtaí foghlama agus teagaisc

  • feabhsú scoile agus féinmheastóireacht scoile

  • ceannaireacht scoile, cultúr agus foghlaim a stiúradh

  • leas an dalta/scoláire agus an mhúinteora

  • teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide 

 

Is é an sprioc fhoriomlán do SFGM ná go dtabharfar aitheantas go forleathan dúinn mar sholáthraí nuálach freagrúil iontaofa na forbartha gairmiúla leanúnaí agus na tacaíochta do mhúinteoirí agus do scoileanna.

 

Eolas cúlra breise ar an SFGM.

 

 

 

 

 

CÉ MUID 

 

 

Cuireann SFGM  forbairt ghairmiúil leanúnach agus tacaíocht ar fáil trína foireann múinteoirí, idir mhúinteoirí bunscoile agus mhúinteoirí iar-bhunscoile, atá ar iasacht óna scoileanna chun oibriú le SFGM. 

 

Tugann ár bhfoireann um Theicneolaíocht san Oideachas eolas teicniúil oideolaíoch agus scileanna teicniúla oideolaíocha don eagraíocht chun raon leathan tacaí do scoileanna a chur ar fáil – féach ar  pdsttechnologyineducation.ie

 

 

 

 

 

 

 
AN BHFOIREANN BAINISTÍOCHTA 

 

 

 

 
Bainistíocht Shinsearach  

 

 

Nuala Taaffe

Stiúrthóir Náisiúnta

Is príomhoide bunscoile í Nuala ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Naomh Seosamh i gCill an Iomaire, Co. Liatroma, áit ar oibrigh sí mar phríomhoide teagaisc ar feadh deich mbliana. Ar dtús, tugadh Nuala ar iasacht don SFGM mar Chomhairleoir Ceannaireachta. Ceapadh ansin í chuig ról Ceannaire Foirne na Foirne Ceannaireachta. Chomhordaigh sí deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí do cheannairí scoile sna hearnálacha bunscoile agus iar-bhunscoile araon. Ina dhiaidh sin, ghlac Nuala le ról an Leas-Stiúrthóra um Bheartas, Taighde agus Dearadh, áit a raibh sí freagrach as dearadh trasearnála CPD. Bhí sí i gceannas freisin agus thacaigh sí le hobair Choiste Taighde SFGM. Ceapadh Nuala ina Stiúrthóir Náisiúnta ar an tseirbhís i mí Feabhra, 2022.

Anthony Kilcoyne

Leas-Stiúrthóir

Teicneolaíochtaí Digiteacha

Múinteoir iar-bhunscoile is ea Anthony atá ar iasacht chuig SFGM, ó 2011, ó Choláiste Ardeaspag McHale, Tuama. Mar chomhairleoir le SFGM, thacaigh Anthony le scoileanna chun díriú ar fheabhsú teagaisc agus foghlama ar fud an churaclaim, trí litearthacht, agus uimhearthacht, clár féinmheastóireachta scoile, cláir tacaíochta DEIS agus comhtháthaithe teicneolaíochta. Ceapadh Anthony mar Cheannaire Foirne Ceannaireachta Scoile don SFGM sa bhliain 2013, post inar chomhordaigh sé deiseanna forbartha gairmiúla do mhúinteoirí agus do dhaoine a bhí ag iarraidh a bheith ina múinteoirí, agus féinmheastóireacht scoile. Ceapadh mar Leas-Stiúrthóir do na Teicneolaíochtaí Digiteacha é i nDeireadh Fómhair 2017.

Orla McKiernan

Leas-Stiúrthóir

 Oibríochtaí agus Comhtháthú Seirbhíse

Múinteoir bunscoile is ea Orla ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Mhuire i dTamhlacht áit ar mhúin sí mar mhúinteoir ranga agus mar mhúinteoir acmhainní. Thosaigh Orla ag obair le SFGM sa bhliain 2013 mar Chomhairleoir Uimhearthachta ag tacú le múinteoirí le cur chun feidhme  an churaclaim matamaitice Bunscoile agus ag cabhrú le scoileanna leis an bpróiseas féinmheastóireachta don Uimhearthacht. I mí Mheán Fómhair 2015 ceapadh Orla mar Cheannaire Foirne do Mhatamaitic na Bunscoile sular ceapadh í mar Leas-Stiúrthóir Oibríochtaí agus Comhtháthú Seirbhíse i mí Dheireadh Fómhair 2017.

Michael McNamara

Leas-Stiúrthóir

Beartas, Taighde agus Dearadh

Múinteoir bunscoile é Michael ar iasacht ó Scoil Náisiúnta an Chreag Mhóir, Gaillimh, áit ar oibrigh sé mar mhúinteoir ranga príomhshrutha. Thosaigh sé leis an SFGM ar dtús mar chomhairleoir ar an bhFoireann Teicneolaíochtaí Digiteacha áit ar thacaigh sé le scoileanna teicneolaíochtaí digiteacha a leabú go héifeachtach i gcleachtais teagaisc, foghlama agus measúnaithe. Ina dhiaidh sin ceapadh Michael ina Cheannaire Foirne do Theicneolaíochtaí Digiteacha (Bunleibhéal & Iar-bhunscoil) áit ar chomhordaigh sé deiseanna forbartha gairmiúla do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile laistigh de phríomhréimsí na dteicneolaíochtaí digiteacha, na pleanála digiteacha agus cur i bhfeidhm na creatlaí digiteacha. Ina dhiaidh sin, ceapadh Michael sa phost mar Leas-Stiúrthóir ar Bheartas, Taighde agus Dearadh.

 

 

 

 

Ceannairí Foirne 

 

Tacaíonn ceannairí foirne  leis an lucht ardbhainistíochta chun obair SFGM a chomhordú. Bainistíonn siad foireann comhairleoirí, comhlach agus éascaitheoirí áitiúla, rud a chuimsíonn dearadh, pleanáil, sceidealú, monatóireacht, athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar chláir forbartha gairmiúla laistigh dá sainchúram. Tá freagracht ar Cheannairí Foirne as réimse a bhfuil tosaíocht náisiúnta leis. Is iad seo a leanas ár gceannairí foirne agus a réimsí freagrachta :

 

Helen Van Eesbeck

Ceannaire Foirne

Ábhair STEM

Is múinteoir iar-bhunscoile í Helen. Tá sí ar iasacht ó Choláiste Chilleán Naofa, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe, áit ina múineann sí Eolaíocht Talmhaíochta, Bitheolaíocht, Eolaíocht, agus Matamaitic. D'oibrigh Helen mar chomhlach páirtaimseartha leis an bhFoireann Eolaíocht Talmhaíochta i 2018/2019 agus thosaigh sí ag obair leis an bhFoireann STEM Iar-bhunscoile i 2019. Mar Chomhairleoir, bhí Helen páirteach i ndearadh, i bhforbairt, agus i gcur i láthair clár nua dhá bhliain FGL do mhúinteoirí Ardteiste Eolaíocht Talmhaíochta. Bhí sí ag obair le múinteoirí ar fud na tíre mar chuid den obair seo. Ceapadh Helen mar Cheannaire Foirne Iar-bhunscoile ar an bhFoireann STEM Iar-bhunscoile i mí na Samhna 2020. Sa ról seo, tá sí freagrach as Ríomheolaíocht na hArdteiste, Eolaíocht Talmhaíochta, Bitheolaíocht, Fisic agus Ceimic. 

 

Rory Collins

Ceannaire Foirne

Litearthacht Bhunscoile

Múinteoir bunscoile is ea Rory atá ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Thuath Ó gConaíle i gCo. an Chláir, áit ar oibrigh sé mar mhúinteoir príomhshrutha i dtimpeallacht ilghrád.  Chuaigh sé ag obair le Foireann Litearthachta SFGM i mí Mheán Fómhair 2016.  Mar chomhairleoir ar an bhfoireann sin, go príomha thacaigh Rory le múinteoirí maidir le Curaclam Teanga na Bunscoile a chur i bhfeidhm agus chabhraigh sé le scoileanna leis an bpróiseas féinmheastóireachta scoile.  Bhí baint aige freisin le ceardlanna agus ábhair a dhearadh chun tacú le teagasc litearthachta. I mí Aibreáin 2019, bhí Rory ina Cheannaire Foirne Gníomhach sa Litearthacht Bhunscoile agus i mí Iúil 2019 ceapadh é mar Cheannaire Foirne sa Litearthacht Bhunscoile.  

 

Shane Leonard

Ceannaire Foirne 

Teangacha na Bunscoile

Múinteoir bunscoile é Shane atá ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Naomh Peadar, Mainistir Eimhín Co. Chill Dara, áit ar oibrigh sé mar mhúinteoir ranga príomhshrutha. Tá suim mhór aige i réimse na Teanga agus na Litearthachta agus ar dtús bhí sé ar iasacht chuig an SFGM mar chomhairleoir d’Fhoireann Churaclam Teangacha na Bunscoile agus tá sé ina Cheannaire Foirne anois. Ba é an ról a bhí aige ná éascú agus tacaíocht a thabhairt do scoileanna i gcur i bhfeidhm Churaclam Teanga na Bunscoile/Curaclaim Teanga na Bunscoile trí sheimineáir a sheachadadh chomh maith le tacaíocht scoile.

 

Lisa Noone

Ceannaire Foirne

Sláinte agus Folláine don
Iar-bhunscoil

Múinteoir bunscoile is ea Lisa atá ar iasacht ó Bhunscoil na Trócaire i Sligeach áit ar oibrigh sí mar mhúinteoir príomhshrutha ranga. Chuaigh Lisa ag obair le Foireann Sláinte & Folláine SFGM i Meán Fómhair 2015. Mar chomhairleoir ar an bhfoireann seo, d’oibrigh Lisa go dian ar dhearadh agus seachadadh ceardlainne agus seimineáir mar aon le tacaíocht scoilbhunaithe ar fud réimse curaclaim OSPS, ag ionchorprú an Chláir Bí Sábháilte athbhreithnithe, Cosaint Leanaí, Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta, Frithbhulaíocht, Cibearbhulaíocht agus Sábháilteacht Idirlín agus Folláine Múinteoirí. Ina dhiaidh sin, ceapadh Lisa mar Cheannaire Foirne (gníomhach) in Eanáir 2019. Maoirsítear sa ról seo réimsí traschuraclaim OSPS agus Corpoideachas ag leibhéal Bunscoile.

Ciara Delaney

Ceannaire Foirne

Sláinte agus Folláine don
Bhunscoil

Múinteoir bunscoile is ea Ciara atá ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Áit Tí Ruairí i gCo. Ros Comáin, áit ar oibrigh sí mar Mhúinteoir Príomhshrutha Ranga le Dualgais Speisialta. Chuaigh Ciara ag obair leis an SFGM in 2014 mar Chomhairleoir Sláinte agus Folláine, ag tabhairt tacaíochta i réimsí Folláine Múinteoirí, Folláine leanaí, Corpoideachas (PE), Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG), Cosaint Leanaí, Frithbhulaíocht agus an Clár Bí Sábháilte athbhreithnithe. Gnéithe lárnacha de ról Ciara laistigh den fhoireann ba iad dearadh agus forbairt Gluais go Maith, Gluais go Minic, Acmhainn Inniúlacht Fhisiciúil do Bhunscoileanna agus Réamhrá le ceardlanna Folláine Múinteoirí. Ceapadh Ciara mar Cheannaire Foirne ar an bhFoireann Sláinte agus Folláine Bunscoile i Meán Fómhair 2018. 

Niall Larkin

Ceannaire Foirne

Teicneolaíochtaí Digiteacha

Múinteoir bunscoile é Niall ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Dharú, Tulach Mhór, áit a bhfuil taithí aige ag obair mar mhúinteoir ranga príomhshrutha agus mar Mhúinteoir Oideachais Speisialta. Thosaigh sé le Foireann Teicneolaíochtaí Digiteacha an SFGM agus mar chomhairleoir ar an bhfoireann seo, chuimsigh ról Niall go príomha oibriú le múinteoirí chun teicneolaíochtaí digiteacha a leabú go héifeachtach ina gcleachtas chun tacú le teagasc, foghlaim agus measúnú sa seomra ranga agus iad a fheabhsú. Ina dhiaidh sin, ceapadh Niall sa ról mar Cheannaire Foirne do Theicneolaíochtaí Digiteacha (Bunleibhéal & Iar-bhunscoil).

 

Jason Cotter

Ceannaire Foirne

Polaitíocht agus an tSochaí, ATF, GCAT, Ábhair Eacnamaíochta agus Ghnó na Sraithe Sinsearaí

Múinteoir iar-bhunscoile é Jason ar iasacht ó Choláiste na Toirbhirte, Baile Átha an Rí i na Gaillimhe , áit ar mhúin sé na hábhair Gnó, Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP) agus Clár na hArdteistiméireachta Feidhmí (LCA) . Tá gairmiúla fairsing aige taithí ar fud na n-earnálacha gnó agus oideachais. Chuaigh Jason isteach sa SFGM mar Comhairleoir, ag soláthar raon tacaíochtaí do mhúinteoirí, go príomha ar fud na hiarbhunscoile Foireann na nÁbhar agus na gClár. D’oibrigh sé go forleathan ar dhearadh agus ar sheachadadh na tacaíochtaí forbartha gairmiúla do Mhodúl athbhreithnithe na hArdteistiméireachta Feidhmí Sonraíochtaí. Ina dhiaidh sin, ceapadh Jason sa ról mar Cheannaire Foirne don Pholaitíocht agus ábhair an tSochaí, LCA, LCVP, Eacnamaíocht agus Gnó na Sraithe Sinsearaí.

 

 

Angela Dwane

Ceannaire Foirne

Matamaitic Iar-bhunscoile, Matamaitic Fheidhmeach agus T4

Is múinteoir iar-bhunscoile í Angela ar iasacht ó Choláiste Woodbrook i mBré, Co. Chill Mhantáin, áit ar mhúin sí Mata agus TFC. Thosaigh Angela ag obair le SFGM mar chomhairleoir ar fhoireann na Matamaitice, ag dearadh agus ag éascú raon tacaíochtaí forbartha gairmiúla lena n-áirítear Clár Píolótach Smaointeoireacht Spásúlachta SFGM. D’oibrigh sí freisin mar chomhairleoir sa Mhatamaitic Fheidhmeach ar dhearadh agus ar sholáthar tacaíochtaí forbartha gairmiúla do mhúinteoirí na Sonraíochta nua Ardteistiméireachta sa Mhatamaitic Fheidhmeach. Ceapadh Angela ina dhiaidh sin mar Cheannaire Foirne don Mhatamaitic, don Mhatamaitic Fheidhmeach, d’ábhair T4 agus don Fhisic.

Mona Metcalfe

Ceannaire foirne

Nuatheangacha Iasachta (MFL), Eacnamaíocht Bhaile, Béarla na Sraithe Sinsearaí, Ábhair Chultúrtha & Timpeallachta & Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh (CSTS)

Tá Mona ar iasacht Ó Choláiste Ard Feá, Muineachán, áit ar mhúin sí an Fhraincis agus TF. Tá an-taithí agus saineolas aici i réimse na foghlama agus teagaisc, agus i dteicneolaíochtaí digiteacha a úsáid san oideachas freisin. Fostaíodh í mar Bhainisteoir Gréasáin ag French.ie  (Scoilnet) agus d’fhorbair sí dearadh oideolaíoch na dTóraíochtaí Teanga ag an Lárionad Eorpach um Nuatheangacha in Graz. D’oibrigh sí freisin le Roinn Oideachais Ollscoil Luimnigh mar Oide Cleachtaidh Múinteoireachta do mhúinteoirí faoi oiliúint. D’éascaigh Mona ceardlanna agus chuir sí i láthair ag comhdhálacha don International Society for Technology in Education (ISTE) i SAM agus do L’Association des Professeurs de français en Irlande (FTA) anseo in Éirinn maidir le tairseacha gréasáin teanga, abhatáranna mar uirlis teagaisc agus tóraíochtaí teanga a úsáid. Ina theannta sin, chomhoibrigh sí le CNCM maidir le huirlisí digiteacha a úsáid sa rang teanga. Tar éis di oibriú mar éascaitheoir áitiúil do SFGM ó 2016, ceapadh í mar Cheannaire Foirne do MFL, Eacnamaíocht Bhaile, Béarla na Sraithe Sinsearaí, d’ábhair Chultúrtha agus Timpeallachta agus CSTS i Márta 2019.

 

 

 

 

 

 

Caoimhe McLaughlin

Ceannaire Foirne

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach, Taighde & Dearadh

 

Múinteoir bunscoile is ea Caoimhe atá ar iasacht ó Scoil na Tríonóide Naofa i Muirbheach, Gaillimh. Bhí sí ar iasacht ar dtús do Chlár Tacaíochta an Churaclaim Bunscoile sa bhliain 2005 mar chuiditheoir amharc-ealaíon. Ó 2005 go dtí 2010, d’oibrigh Caoimhe le Clár Tacaíochta an Churaclaim Bunscoile agus leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna ar an gcuraclam athbhreithnithe thar ábhair éagsúla lena n-áirítear Drámaíocht, Ceol, Béarla, Matamaitic agus Tacaíocht Foghlama. Thacaigh sí le scoileanna freisin maidir le pleanáil eagraíochtúil, Béarla mar theanga bhreise agus measúnú. In 2010, d’fhill sí ar scoil, ag obair sa rang príomhshrutha agus le riachtanas speisialta oideachais. I rith an ama sin, lean Caoimhe uirthi ag obair san fhorbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí trí chúrsaí a sholáthar trí ATECI agus ina cuid oibre mar mheantóir agus mar éascaitheoir leis an gClár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoir (NIPT). In 2013, chuaigh sí ar iasacht do SFGM mar chomhairleoir litearthachta ag tacú le scoileanna le féinmheastóireacht, le curaclam agus le pleanáil. An obair is déanaí atá déanta aici le scoileanna ná tacú leo maidir le Curaclam Teanga nua na Bunscoile a chur i bhfeidhm. In Aibreán 2019, ceapadh Caoimhe mar cheannaire foirne le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach, Taighde agus Dearadh.

 

Bernard McHale

Ceannaire Foirne

Ceannaireacht

Is príomhoide bunscoile é Bernard McHale atá ar iasacht ó Scoil Lárnach Náisiúnta Chluain Bheirn i nGaillimh. D’oibrigh sé mar mhúinteoir ranga i mBunscoil na Coróine Mhuire, Baile Mhic Craith, Teach na Giúise, mar Phríomhoide i Scoil Náisiúnta Chor Garra agus ar feadh ceithre bliana mar Leas-Phríomhoide i Scoil ESF Bauhinia i Hong Cong. D’oibrigh sé freisin mar Phríomhoide i Scoil Speisialta Ábalta i nGaillimh. D’oibrigh Bernard i bhforbairt agus dearadh curaclaim agus in oiliúint tosaigh múinteoirí. D’oibrigh sé mar chomhlach páirtaimseartha le Forbairt Ceannródaíochta i Scoileanna (FCS) agus le SFGM ó 2006 ar na cláir Forbairt agus Misneach. Thosaigh sé le SFGM mar chomhairleoir lánaimseartha leis an bhFoireann Ceannaireachta in 2017, tar éis dhá bhliain mar Chomhlach Taighde leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Ceapadh é mar Cheannaire Foirne ar Fhoireann Ceannaireachta SFGM in Aibreán 2019. 

 

Darren Murphy

Ceannaire Foirne

CSTS Bunscoile

Tá Darren ar iasacht ó Choláiste Beneavin De La Salle i bhFionnghlas, Co. Bhaile Átha Cliath áit ar mhúin sé Mata agus Fisic. Thosaigh Darren ag obair le PDST mar chomhlach ar an Staidéar Ceachta sa Mhatamaitic. Ina dhiaidh sin, chuaigh mé isteach sa SFGM mar chomhairleoir ar fhoireann na Matamaitice. Le linn dó a bheith ar fhoireann na Matamaitice, bhí baint ag Darren le dearadh agus seachadadh fairsing ceardlainne, tacaíocht scoile marthanach, agus forbairt acmhainní. Ina dhiaidh sin ceapadh Darren ina Cheannaire Foirne le haghaidh DEIS, an TSCS agus Dearadh CPD.

Realtín Berry

Ceannaire Foirne

STEM Bunscoile

Múinteoir bunscoile is ea Realtín atá ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Shóisearach Naomh Seosaimh i dTulach Mhór. Mhúin Realtín ar bhonn príomhshrutha agus i gcomhthéacs ilghrád agus d’oibrigh sí mar Mhúinteoir Tacaíochta Teanga sular tháinig sí ar iasacht chuig an SFGM in 2015. Mar chomhairleoir leis an SFGM, thacaigh Realtín le scoileanna trí dhíriú ar theagasc agus foghlaim san uimhearthacht a fheabhsú trí theagasc foirne, féinmheastóireacht scoile agus trí theicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú. Ceapadh Realtín mar Cheannaire Foirne d’Uimhearthacht na Bunscoile sa bhliain 2017. In 2018, rinneadh Ceannaire Foirne di in STEM Bunscoile. Stiúrann agus bainistíonn sí dearadh agus seachadadh na ndeiseanna forbartha gairmiúla sa Mhatamaitic, san Eolaíocht agus san Iomchuimsiú
tríd an Teagasc Foirne anois.

 

 

David Brennan

Ceannaire Foirne

Comhortaitheoir an Tionscadail

Tá David ar iasacht ó Scoil Náisiúnta Naomh Conleth, Gaillimh. Thosaigh sé leis an SFGM ar dtús mar chomhairleoir ar an bhFoireann Teicneolaíochtaí Digiteacha áit ar thacaigh sé le scoileanna teicneolaíochtaí digiteacha a leabú go héifeachtach i gcleachtais teagaisc, foghlama agus measúnaithe. Ó shin i leith bhog sé isteach sa ról mar Chomhordaitheoir ar Thionscadal na Scoileanna Beaga Náisiúnta. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal nuálaíoch seo bunscoileanna beaga a spreagadh chun cnuasaigh le chéile i ngrúpaí áitiúla, rud a chuirfidh ar a gcumas comhoibriú agus comhdhúshláin a aithint agus réitigh nuálacha a thriail. Cuimsíonn a ról freisin Ceannaire Foirne don Léann Clasaiceach agus do Theangacha Clasaiceacha agus baineann sé le scóipeáil, dearadh, forbairt agus seachadadh ábhar nua FGL do na hábhair seo de chuid Athchóirithe na Sraithe Sinsearaí.

Melissa Campbell

Ceannaire Foirne

Treoir & Idirbhliain

Tá Melissa ar iasacht ó Ghaelscoil Lorgan i gContae Mhuineacháin. Mhúin Melissa ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile araon, agus tá taithí ghairmiúil leathan aici thar na hearnálacha airgeadais, oideachais agus oibre óige. Tháinig Melissa isteach san PDST mar chomhairleoir, ag obair le foireann Teanga na Bunscoile agus Foireann na Gaeilge araon chun tacú le múinteoirí agus le ceannairí scoile trí thacaíocht scoile a chur i gcomhthéacs. Ceapadh Melissa sa ról mar Cheannaire Foirne (gníomhach) do Theangacha Bunscoile sular ceapadh ina dhiaidh sin í mar Cheannaire Foirne don Treoir agus don Idirbhliain.

Róisín McGovern

Ceannaire Foirne

Oibríochtaí agus Comhtháthú Seirbhíse

Múinteoir bunscoile í Róisín atá ar iasacht ó Bhunscoil Shóisearach Dhún Búinne i gCo. na Mí áit a raibh sí ag múineadh mar mhúinteoir ranga príomhshrutha. Tháinig Róisín isteach san SFGM mar chomhairleoir STEM Bunscoile ag tacú le múinteoirí i réimsí na Matamaitice, na hEolaíochta agus an Chuimsithe trí Mhúinteoireacht Foirne. Bhí baint aici freisin le dearadh ceardlann agus ábhar chun tacú le teagasc agus foghlaim na Matamaitice agus na hEolaíochta. Ina dhiaidh sin ceapadh Róisín mar Cheannaire Foirne le haghaidh Oibríochtaí agus Comhtháthú Seirbhíse.

Kate O'Neill

Ceannaire Foirne

(gníomhach)

Sláinte agus Folláine don
Bhunscoil

 

Is múinteoir bunscoile í Kate ar iasacht ó Scoil Naomh Eoin, Co. na Mí, áit a bhfuil taithí aici mar mhúinteoir ranga príomhshrutha, mar mhúinteoir oideachais speisialta agus mar Chomhordaitheoir Teagmhála Baile, Scoile agus an Phobail. Tháinig Kate isteach sa SFGM mar Chomhairleoir Sláinte agus Folláine ag soláthar tacaíochta sna réimsí Oideachais Shóisialta, Phearsanta agus Sláinte (OSPS), Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG), Folláine Múinteoirí, Cleachtais Aisiríoch, Cosaint Leanaí, Frithbhulaíochta agus an Staid Athbhreithnithe. Clár sábháilte. D’oibrigh Kate go forleathan ar dhearadh agus seachadadh seimineár agus ceardlann chomh maith le tacaíocht scoilbhunaithe. Ba phríomhghnéithe d'obair Kate laistigh den fhoireann ná seimineáir agus tacaíochtaí Folláine san Oideachas agus Cúrsa Samhraidh Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta a dhearadh agus a fhorbairt. Ceapadh Kate sa ról mar Cheannaire Foirne Gníomhach don Fhoireann Sláinte agus Folláine Príomhúil.

Seosamh Mac an Iomaire

Ceannaire Foirne

Gaeilge

Is múinteoir bunscoile é Seosamh atá ar iasacht ó Ghaelscoil Mhic Amhlaigh, Gaillimh.  Thosaigh sé leis an gClár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile (PCSP)  in 2006 mar chuiditheoir Gaeilge agus chuaigh sé ar aghaidh ag obair mar chuiditheoir Gaeilge / Tús Maith leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna (PPDS) ina dhiaidh sin. D'oibrigh Seosamh mar Chomhairleoir Uimhearthachta don tSeirbhís Um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) le roinnt blianta anuas. Tá Seosamh ag obair anois mar Cheannaire Foirne don Ghaeilge.