GAEILGE

 

Fáilte chuig leathanach gréasáin na Seirbhíse do Ghaeilge na Sraithe Sinsearaí.

 

 

TACAÍOCHT SCOILE DON GHAEILGE

 

 

Tugann an tSFGM cuireadh do scoileanna/múinteoiri Gaeilge cur isteach ar thacaíocht inscoile i gcomhthéacs theagasc agus fhoghlaim na Gaeilge mar ábhar (e.g. pleanáil ábhair, straitéisí le scileanna sealbhaithe teanga a chur chun cinn, srl.) chomh maith le gnéithe den teagasc agus den fhoghlaim san earnáil lán-Ghaeilge. Is le rannóga ábhair nó le foirne scoile-uile a dhéantar é seo, go hidéalach. Cuirtear isteach ar an gcineál tacaíochta seo ar an gcóras ar líne ar shuíomh na SFGM atá ar fáil anseo.

 

 

CLÁRÚ 

 

 

Cláraigh linn agus cuirfear eolas chugat faoi cheardlanna agus imeachtaí a eagrófar amach anseo chun tacú le múinteoirí Gaeilge agus le múinteoirí ábhar a mhúineann trí mheán na Gaeilge.

 

 

FORBAIRT  GHAIRMIÚIL  LEANÚNACH FGL (CPD)

 

 

Ceardlanna / Seimineáir ar fáil anseo.

 

 

AN TIONÓL TEAGAISC

 

 

TEAGMHÁIL

 

 

Comairleoirí:

 

Ciara Ní Mhairtín: cairanimhairtin@pdst.ie

Edel Ní Arrachtáin: edelniarrachtain@pdst.ie

Marcus ó Floinn: marcusofloinn@pdst.ie

 

Riarachán: 

 

Colette O’Byrne, An Riarthóir Gaeilge, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST), 14 Bealach an tSeoighigh, Páirc Ghnó na Páirce Thiar, Bóthar Nangor, Baile Átha Cliath 12.

Rphost: gaeilge@pdst.ie