Acmhainní do mhúineadh na Gaeilge

 

Cláraigh do cheardlanna anseo.

 

Gaeilge

Is ar chumarsáid agus ar úsáid na teanga mar ghnáth-theanga bheo a leagtar béim sa churaclam Gaeilge. Tá béim ann ar líofacht cainte agus ar leathnú chumas cumarsáide an pháiste i gcoitinne. Cuirfidh foghlaim na Gaeilge ar chumas an pháiste cumarsáid a dhéanamh in dhá theanga.

 

Ciallaíonn ‘cumarsáid’ daoine ag caint agus ag éisteacht lena chéile, ag scríobh teachtaireachtaí chuig a chéile agus á léamh. Cruthaíonn an múinteoir na suímh agus na comhthéacsanna sa seomra ranga agus sa scoil ina mbeidh gá ag an bpáiste le cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge.

 

Bíonn tascanna nó cluichí éisteachta agus labhartha ar siúl ag an bpáiste i rith an cheachta chun úsáid a bhaint as an nGaeilge i gcomhthéacs an tseomra ranga. Bíonn cluichí boird agus tascanna scríofa ar siúl freisin chun go mbeidh an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht ní hamháin pléisiúrtha ach feidhmiúil chomh maith. Treoirlínte do Mhúinteoirí.

 

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht
Leabhrán Sheachtain na Gaeilge Cuir Chuige Leitheoireachta Samplaí de Frámaí Scríbhneoireachta
Cluichí Chlós Moltaí Leitheoireachta Moltaí Scríbhneoireachta
Feidhmeanna Teanga Prionta sa Timpeallacht Plean don Saor Scríbhneoireacht
Liostaí Foclóra do Sheánraí éagsúla Cluichí Clóis Cluichí Teanga 

 

 

Gaeilge Neamhfhoirmiúil 

 

Samplaí den Ghaeilge Neamhfhoirmiúil sa seomra ranga; Naíonáin-Rang 6

 

Suíomheanna Idirlíne
Ceardlann Teanga ó Bhéal