Earcaíocht

 

Seirbhís tacaíochta tras-earnála is ea an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) faoi choimirce Rannóg Oideachais Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS)  agus á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Cuireann an SFGM tacaíocht forbartha gairmiúla ar fáil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile. Cuireann obair SFGM le feabhsúchán scoile trí Fhorbairt  Ghairmiúil Leanúnach (FGL) den scoth a sholáthar ar shaincheisteanna curaclaim agus oideachais, agus cleachtas athmhachnamhach agus forbairt leanúnach a chothú i measc múinteoirí agus ceannairí scoile.

 

I measc na dtosaíochtaí atá ag an Roinn Oideachais agus Scileanna do na blianta seo atá ag teacht tá forfheidhmiú na moltaí chun feabhas a chur ar an Litearthacht agus ar an Uimhearthacht i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna araon. Áirítear leis na príomhthosaíochtaí eile  cur i bhfeidhm An Curaclam Nua Teanga don Bhunscoil, ceannaireacht scoile, féinmheastóireacht scoile, sláinte agus folláine agus ábhair agus cláir iar-bhunscoile agus an Straitéis Dhigiteach do scoileanna.


Deiseanna lánaimseartha  
 
 
DEISEANNA LE hAGHAIDH POSTAITHE IOMLÁN SA BHLIAIN I BLIAIN NA SCOILE 2018/2019
 
 
Beidh PDST mar phainéil as a bhféadfar iarrthóirí rathúla a cheapadh mar Chomhairleoirí chuig na foirne seo a leanas don scoilbhliain 2018/19:
 
 
Sláinte agus Folláine (Iar-bhunscoil)
Polaitíocht agus Cumann (Iarbhunoideachas)
 
 
Le haghaidh tuilleadh sonraí maidir leis na poist iasachta lánaimseartha seo, lena n-áirítear tuairisc poist agus foirm iarratais, cliceáil ar na naisc thíos. Tá an fhaisnéis seo ar fáil freisin ar iarratas ó recruitment@pdst.ie.

 

Position

Job Description

Application Form

Health and Wellbeing (Post Primary)

JD Health and Wellbeing (Post Primary) - As Ghaeilge

AF Health and Wellbeing (Post Primary) - as Ghaeilge

Politics and Society (Post Primary)

JD Politics and Society (Post Primary) - as Ghaeilge

AF Politics and Society (Post Primary) - as Ghaeilge

AttachmentSize
PDF icon ALFA BLACKROCK HANDBOOK 2018-2019.pdf654.58 KB