Earcaíocht

 

Seirbhís tacaíochta tras-earnála is ea an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) faoi choimirce Rannóg Oideachais Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS)  agus á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Cuireann an SFGM tacaíocht forbartha gairmiúla ar fáil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile. Cuireann obair SFGM le feabhsúchán scoile trí Fhorbairt  Ghairmiúil Leanúnach (FGL) den scoth a sholáthar ar shaincheisteanna curaclaim agus oideachais, agus cleachtas athmhachnamhach agus forbairt leanúnach a chothú i measc múinteoirí agus ceannairí scoile.

 

I measc na dtosaíochtaí atá ag an Roinn Oideachais agus Scileanna do na blianta seo atá ag teacht tá forfheidhmiú na moltaí chun feabhas a chur ar an Litearthacht agus ar an Uimhearthacht i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna araon. Áirítear leis na príomhthosaíochtaí eile  cur i bhfeidhm An Curaclam Nua Teanga don Bhunscoil, ceannaireacht scoile, féinmheastóireacht scoile, sláinte agus folláine agus ábhair agus cláir iar-bhunscoile agus an Straitéis Dhigiteach do scoileanna.


Deiseanna iasachtaí lánaimseartha  

 

Tá deiseanna iasachta lánaimseartha ar fáil leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí faoi láthair do phoist mar Chomhairleoir i raon ábhair agus cláir Bunscoile agus Iar-bhunscoile. 

Déanfaidh Comhairleoirí forbairt ghairmiúil áitiúil, réigiúnda agus náisiúnta a sholáthar chomh maith le tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile i réimsí tosaíochta oideachais.

 

Le tuilleadh eolais lena n-áirítear cur síos poist agus foirm iarratais a fháil cliceáil ar na naisc thíos.

 

3p.m. Aoine 31 Márta 2017 an dáta druidte le hiarratas a sheoladh isteach

Ról

Sonraíocht Poist

Foirm iarratais

Comhairleoir Sláinte agus Folláine (Iar-bhunscoile)

Sonraíocht Poist

Foirm iarratais

Comhairleoir Corpoideachais (Iar-bhunscoile)

Sonraíocht Poist

Foirm iarratais

Comhairleoir d’Ábhair agus Cláir  Iar-bhunscoile

(féach ar an bhfoirm iarratais le do thoil le liosta iomlán na nábhar/gclár a fháil) 

Sonraíocht Poist

Foirm iarratais

Comhairleoir  a dhéanfaidh TFC a leabú i dTeagasc, Foghlaim agus Measúnú

(Bunscoile nó Iar-bhunscoile)

Sonraíocht Poist

Foirm iarratais

Comhairleoir Ceannaireachta agus Pleanála  (Bunscoile agus Iar-bhunscoile)

Sonraíocht Poist

Foirm iarratais

Comhairleoir do Churaclam Teanga na Bunscoile/ Gaeilge

Sonraíocht Poist

Foirm iarratais

Comhairleoir UImhearthachta ( Bunscoile)

Sonraíocht Poist

Foirm iarratais

 

Tá dhá phost bhuana lánaimseartha (faoi réir promhaidh) do na poist seo a leanas leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (Teicneolaíocht san Oideachas):

 

  • Oifigeach Tionscadail (Infreastruchtúr TFC)
  • Oifigeach Tionscadail (Dearadh & Forbairt FGL)

 

Is cuid den tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí SFGM Teicneolaíocht san Oideachas a thacaíonn le chun cinn agus leabú TFC sa taegasc, foghlaim agus measúnacht i scoileanna bunscoile agus iar-bhunscoile.

 

 

Ról

Sonraíocht Poist

Foirm iarratais

Oifigeach Tionscadail (Infreastruchtúr TFC)

Sonraíocht Poist

Foirm iarratais

Oifigeach Tionscadail (Dearadh & Forbairt FGL)

Sonraíocht Poist

Foirm iarratais

 

 

3p.m. Aoine 31 Márta 2017 an dáta druidte le hiarratas a sheoladh isteach